لطفا کمی صبر کنید

پیام احساسی کارلو آنچلوتی به گتوزو: رینو، تو روح میلانِ من بودی