لطفا کمی صبر کنید

برلوسکونی: همیشه طرفدار میلان می مانم اما دیدن بازی آن ها با سیستم اشتباه، باعث شکم درد من می شود!