لطفا کمی صبر کنید

ابراهیم صادقی: این که مردم من را بازیکنی وفادار می دانند خوشحال کننده است