لطفا کمی صبر کنید

ایجنت جنگیز اوندر: انتقال به گالاتاسارای؟ او در ژانویه رم را ترک نمی کند