لطفا کمی صبر کنید

ستاره لسترسیتی در آستانه انتقال 38 میلیون یورویی به آ اس رم

ریاض محرز در آستانه انتقال به رم قرار دارد.