لطفا کمی صبر کنید

کمیته پارالمپیک همچنان دربحران بی پولی/ازدست وزیر هم کاری برنیامد

با وجود ورود وزیر ورزش و مکاتبات انجام شده با رئیس دیوان محاسبات، هنوز کمیته ملی پارالمپیک بیش از نیمی از بودجه خود را دریافت نکرده است.