لطفا کمی صبر کنید

هندانوویچ: هیچ چیزی نسبت به ابتدای فصل در اینتر تغییر نکرده است؛ تاریخ اینتر خودش با شما حرف می زند