لطفا کمی صبر کنید

پتر اشتوگر: پیشرفت ما یک یا دو روزه حاصل نمی شود، هر بازی برنامه خودش را دارد