لطفا کمی صبر کنید

هیگواین: می دانستیم تیم های انگلیسی، شکاف هایی در خط دفاع دارند؛ از فرصت های خود نهایت بهره را بردیم