لطفا کمی صبر کنید

دل پیرو خطاب به مورینتس: دیشب رئالِ تو صعود کرد؛ امشب نوبت یوونتوسِ من است