لطفا کمی صبر کنید

کلوپ: اگر لازم باشد ما هم اتوبوس پارک خواهیم کرد

کلوپ مشکلی با فلسفه بازی دفاعی ندارد.