لطفا کمی صبر کنید

گل دنیله ده روسی به تورینو (رم 2-0 تورینو)