لطفا کمی صبر کنید

گزارش تمرین پرسپولیس در امارات؛ از حضور هوادار آبادانی تا کل کل بین بازیکنان در جریان تمرین