لطفا کمی صبر کنید

گل کریستوفر انکونکو به متز (پاری سن ژرمن 2-0 متز)