لطفا کمی صبر کنید

در نشست تخصصی جامعه شناسان مطرح شد؛ ناديده گرفتن ورزش زنان ضد توسعه انسانی است