لطفا کمی صبر کنید

معافیت علیرضا کریمی از انجام خدمت سربازی

ملی پوش کشتی ایران که به خاطر روبرو نشدن با حریف اسرائیلی با محرومیت مواجه شده از انجام خدمت سربازی معاف شد.