لطفا کمی صبر کنید

رشفورد: چیزهایی را که در تمرینات می آموزم، به زمین مسابقه منتقل می کنم