لطفا کمی صبر کنید

بهبود وضعیت جسمی سرپرست سابق نفت

فرامرز ورمقانی سرپرست سابق تیم نفت تهران که از ناحیه سر با اصابت گلوله مواجه شده بود هوشیاری خود را بدست اورده و قادر به تکلم است.