لطفا کمی صبر کنید

الوحده امارات 3- ذوب آهن اصفهان 0 / شکست سنگین ذوب آهن در امارات

ذوب آهن در خانه الوحده متحمل شکست سنگین 3 بر صفر شد