لطفا کمی صبر کنید

تصویب پوشش اسلامی بانوان تالوکار برای ثبت در کتاب قوانین فدراسیون جهانی

با پیشنهاد فدراسیون ووشوی ایران و بررسی و تصویب کمیته فنی فدراسیون جهانی، پوشش اسلامی بانوان تالوکار کشورهای مسلمان برای ثبت در کتاب قوانین 2018 این رشته مصوب شد.