لطفا کمی صبر کنید

اتحادیه خبرنگاران ایتالیا، ساری را به تحقیر خبرنگاران و جامعه زنان محکوم کرد