لطفا کمی صبر کنید

تعظیم آسیا به آزادی/ صد هـزار نفر بدون لیـزر و نارنجـک

در روز تعظیم آسیا به آزادی استقلال صدرنشین ماند.