لطفا کمی صبر کنید

آریگو ساکی: در اسپانیا پیروزی که با شایستگی به دست نیاید، پیروزی نیست؛ در ایتالیا فقط به نتیجه فکر می کنند