لطفا کمی صبر کنید

غیبت مودریچ و بیل در تمرینات رئال مادرید