لطفا کمی صبر کنید

طرح دوم رئال در صورت ناکامی در خرید نیمار

در صورت ناکامی رئال مادرید در جذب نیمار،این باشگاه طرح دوم خود را پیگیری خواهد کرد.