لطفا کمی صبر کنید

هاینکس: نتیجه متقاعد کننده است؛ تنها نکته منفی ما دریافت کارت زردهای بسیار بود