لطفا کمی صبر کنید

دی بوئر کوتاه آمد: برای مورینیو احترام زیادی قائلم و می توانم از او چیزهای زیادی یاد بگیرم