لطفا کمی صبر کنید

لوکوموتیو مسکو 1 (1)-(8) 5 اتلتیکو مادرید؛ گام بعدی هم به راحتی برداشته شد