لطفا کمی صبر کنید

آخرین پنجشنبه سال96؛ به یاد رفتگانی که در تاریخ ماندگار شدند!