لطفا کمی صبر کنید

ترکیب اتلتیکو برای دیدار با لوکوموتیو

اتلتیکو مادرید تا ساعتی دیگر میهمان لوکوموتیو مسکو است.