لطفا کمی صبر کنید

اینتر یک قدم دیگر به کارامو نزدیک تر شد؛ گرانده سرمربی کان: او قطعا این جا را ترک خواهد کرد