لطفا کمی صبر کنید

از تهران تا تبریز روی سکو؛ گناهکاران

نور الهی و عالیشاه در این بازی هم به میدان نخواهند رفت تا داستان تلخشان ادامه داشته باشد