لطفا کمی صبر کنید

مونچی: اولویت ما خرید یک وینگر است؛ میان باشگاه و مانولاس اعتمادی دو جانبه وجود دارد