لطفا کمی صبر کنید

اینتر با امره مور به توافق شخصی رسید