لطفا کمی صبر کنید

پشتیبانی ستاره ها از شجاعی و حاج صفی