لطفا کمی صبر کنید

در صورت تساوی، چلسی و آرسنال در کامیونیتی شیلد به شکل جدید ABBA پنالتی خواهند زد