لطفا کمی صبر کنید

وضعیت مبهم کاپیتان کره برای دیدار با ایران

کی سئونگ یئونگ به دلیل مصدومیت، وضعیت مبهمی برای دیدار با شاگردان کی روش دارد.