لطفا کمی صبر کنید

هم تیم امید باخت و هم استقلال

نتیجه کشمکش و دعواهای حاشیه ای هیچ چیز نبوده نیست جز شکست، همانطور که در دعوای اخیر هم تیم امید باخت و هم استقلال.