لطفا کمی صبر کنید

اوستنده بدون رضاییان باخت

ایلنا: اوستنده در روزی که رامین رضاییان را در اختیار نداشت مغلوب اندرلخت شد.