لطفا کمی صبر کنید

بلوتی درخواست خروج نخواهد داد؛ تورینو آماده تمدید قرارداد

مهاجم جوان تورینو ممکن است در این تیم ماندنی شود.