لطفا کمی صبر کنید

با وجود مصدومیت اشتروبل، مونشن گلادباخ به فکر خرید بازیکن جایگزین نیست