لطفا کمی صبر کنید

پاریسن ژرمن به دنبال جذب رینا

رینا مورد توجه پاریسن ژرمن قرار گرفته است.