لطفا کمی صبر کنید

اینتر از رقابت برای جذب شیک کنار کشید؛ رم منتظر پاسخ بازیکن است