لطفا کمی صبر کنید

بهترین مربی پرش طول و سه گام جهان در ایران

قرار است مربی مطرح پرش طول و سه گام اواخر شهریور برای برگزاری کارگاهی ٥ روزه به کشورمان سفر کند.