لطفا کمی صبر کنید

گراهام سونس: حاضر بودم پیشنهادی 100 میلیون پوندی را برای فروش کوتینیو قبول کنم