لطفا کمی صبر کنید

گزارش تلگراف: بودجه 250 میلیون پوندی چلسی برای 4 خرید جدید

چلسی به دنبال خریدهای جدیدی است.