لطفا کمی صبر کنید

لزوم ارتقاء نقش مشاوره ای مدیران روابط عمومی

جایگاه مدیر روابط عمومی بعنوان حلقه وصل بین « کارکنان و مدیریت»، «مدیریت و کارکنان»، «سازمان و رسانه ها» و «سازمان و اربابان رجوع» به طور قطع می تواند حائز اهمیت باشد.