لطفا کمی صبر کنید

روابط عمومی نیازمند خلاقیت و تصمیم گیری در سطح مناسب

جامعه امروز ،جامعه ای رسانه ای شده است. تمام تصویرها، تصورها و انگاره های ذهنی ما از محیط پیرامون پیام هایی تشکیل می دهدکه توسط عناصر دخیل در چرخه نظام اطلاع رسانی تولید و توزیع شده است،