لطفا کمی صبر کنید

سنگ بزرگ بروکراسی اداری پیش پای کارآفرینان

در صورت همکاری دستگاه‌ها و تعامل مناسب، کارآفرینان حوزه صنایع تبدیلی داراب تا خودکفایی فاصله‌ای ندارند.