لطفا کمی صبر کنید

ضرورت انجام اقدامات مراقبتی در درمان گزیدگی های خطرناک

کرمانشاه- کارشناس مسئول مراقبت بهداشتی مرزی استان کرمانشاه انجام اقدامات مراقبتی ضروری در مواجهه با گزیدگی های خطرناک را تشریح کرد.